Dear Life
Production
2018 March, Taiwan International Festival of Arts, National Theater, Taipei
Picture of work
Producer: Yukio Nitta
Playwright/Director: Wang Chia-ming
Performers: Fa, An Yuan-liang, Huang Pei-shu, Sunny Yang, Yu Pei-zhen, Chen Wu-kang, and others.
Lighting Design: Wang Tien-hung
Costume Design: Chin Ping-ping
Music Design: Blaire Ko, Lin Fang-yi
Video Design: Ray Sun
Percussionist: Yu Rho-mei
Video Associates: Li Hao-Hsiang, Li You-Wei
Video Assistant: Sofia Ung